• Kun online

Frostspray til Hvepse

9060597

Giftfri insektmiddel mod hvepse og myrer og andre insekter

Fryser insekterne ned til -45 c og de dyr af kulde

Indhold: 500 ml

249,00 kr.
Inkl. moms

MILJØ & SIKKERHED
Du kan downloade sikkerhedsdatabladet her
Indeholder farepiktogrammet
 
Indeholder signalordet Fare
Indeholder faresætningerne
H222: Yderst brandfarlig aerosol; H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning; H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Indeholder sikkerhedssætningerne
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten; P102: Opbevares utilgængeligt for børn; P103: Læs etiketten før brug; P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt; P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder; P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug; P273: Undgå udledning til miljøet; P410 + P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50° C/122° F; P501: Indholdet / beholderen bortskaffes efter gældende regler.

Produktet er omfattet af regler omkring farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG, og har UN nr 1950.

9060597

16 andre produkter i den samme kategori: